خدمات اینترنت ADSL
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
216,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 748,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 402,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
236,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048- سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
296,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
642,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
ساختمان های مسکونی
سرویس یک گیگ
--- --- --- --- --- 30,000ریال
ساختمان های مسکونی
سرویس ده گیگ
--- --- --- --- --- 240,000ریال
ساختمان های مسکونی
سرویس بیست گیگ
--- --- --- --- --- 400,000ریال
ساختمان های مسکونی
سرویس پنجاه گیگ
--- --- --- --- --- 900,000ریال
ساختمان های مسکونی
سرویس صد گیگ
--- --- --- --- --- 1,500,000ریال
ساختمان های مسکونی
ترافیک اضافه بیست گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
ساختمان های مسکونی
ترافیک اضافه ده گیگ
240,000ریال --- --- --- --- ---
ساختمان های مسکونی
ترافیک اضافه صد گیگ
1,500,000ریال --- --- --- --- ---
ساختمان های مسکونی
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
ساختمان های مسکونی
ترافیک اضافه پنجاه گیگ
900,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه-وایرلس
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,048,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,816,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
266,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 552,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,168,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,056,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
286,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-نه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 612,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,528,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,776,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
792,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه سی گیگ+12 گیگ هدیه
604,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه بیست گیگ+7گیگ هدیه
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه ده گیگ+4گیگ هدیه
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه پنج گیگ+2 گیگ هدیه
134,000ریال --- --- --- --- ---
جشنواره تابستان
سرویس یکساله با 36 گیگ ترافیک
--- --- --- 590,000ریال --- ---
جشنواره تابستان
سرویس یکساله با 120 گیگ ترافیک
--- --- --- 1,290,000ریال --- ---
جشنواره تابستان
سرویس شش ماهه 18 گیگ
--- --- 290,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 748,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
171,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
196,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128 -سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 297,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 342,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9گیگ هدیه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12گیگ هدیه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یک ماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
221,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
246,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 417,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 447,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک باشبانه نیم بها
--- 492,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 778,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 838,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,576,000ریال --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,276,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,396,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 928,000ریال --- --- ---
خدمات اینترنت وایرلس
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
171,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
196,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 342,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 297,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 74,800ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
216,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 402,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
286,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
236,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- 612,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- --- 1,528,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- --- --- 2,776,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
792,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096 کیلوبیت با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
642,000ریال --- --- --- --- ---