خدمات اینترنت ADSL
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
171,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128 -سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 297,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
196,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 342,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
216,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 748,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 402,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
236,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048- سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
296,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 642,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
مجتمع های مسکونی ADSL
سرویس یک گیگ
--- --- --- --- --- 30,000ریال
مجتمع های مسکونی ADSL
سرویس ده گیگ
--- --- --- --- --- 240,000ریال
مجتمع های مسکونی ADSL
سرویس بیست گیگ
--- --- --- --- --- 400,000ریال
مجتمع های مسکونی ADSL
سرویس پنجاه گیگ
--- --- --- --- --- 900,000ریال
مجتمع های مسکونی ADSL
سرویس صد گیگ
--- --- --- --- --- 1,500,000ریال
مجتمع های مسکونی ADSL
ترافیک اضافه بیست گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی ADSL
ترافیک اضافه ده گیگ
240,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی ADSL
ترافیک اضافه صد گیگ
1,500,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی ADSL
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی ADSL
ترافیک اضافه پنجاه گیگ
900,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یک ماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
221,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 417,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 778,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,276,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
231,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 447,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 838,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,396,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
246,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک باشبانه نیم بها
--- 492,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 928,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,576,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,048,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,816,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
266,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 552,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,168,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,056,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
286,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 612,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,528,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,776,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 792,000ریال --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه پنج گیگ+2 گیگ هدیه
134,000ریال --- --- --- --- ---
جشنواره تابستان
سرویس یکساله با 36 گیگ ترافیک
--- --- --- 590,000ریال --- ---
جشنواره تابستان
سرویس یکساله با 120 گیگ ترافیک
--- --- --- 1,290,000ریال --- ---
جشنواره تابستان
سرویس شش ماهه 18 گیگ
--- --- 290,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9گیگ هدیه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12گیگ هدیه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 748,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه+9 گیگ هدیه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه+12 گیگ هدیه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه سرویس های آهنگ رایان
شبانه رایگان A
50,000ریال 150,000ریال 300,000ریال 600,000ریال --- ---
گروه سرویس های آهنگ رایان
شبانه رایگان B
50,000ریال 150,000ریال 300,000ریال 600,000ریال --- ---
گروه سرویس های آهنگ رایان
شبانه رایگان C
50,000ریال 150,000ریال 300,000ریال 600,000ریال --- ---
گروه سرویس های آهنگ رایان
شبانه رایگان D
50,000ریال 150,000ریال 300,000ریال 600,000ریال --- ---
جشنواره تابستان
سرویس سه ماهه 30 گیگ
--- 390,000ریال --- --- --- ---
جشنواره تابستان
سرویس شش ماهه 60 گیگ
--- --- 690,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت
سرویس 128 -سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
گروه سرویس های آهنگ رایان
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه بیست گیگ+7گیگ هدیه
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه ده گیگ+4گیگ هدیه
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه جشنواره
ترافیک اضافه سی گیگ+12 گیگ هدیه
604,000ریال --- --- --- --- ---
خدمات اینترنت وایرلس
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
171,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
196,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 342,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 297,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 748,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
216,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 402,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
296,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 642,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-یک ماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
221,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 417,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 778,000ریال --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,276,000ریال --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
231,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 447,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 838,000ریال --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,396,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
246,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک باشبانه نیم بها
--- 492,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,576,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 928,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 552,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,048,000ریال --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,816,000ریال --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
266,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,168,000ریال --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 612,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,056,000ریال --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
286,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 792,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,528,000ریال --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,776,000ریال --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک روزه چهار گیگ
40,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 کیلوبیت وایرلس
فشفشه: یک هفته ده گیگ
95,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکماهه 30 گیگ
1,200,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 کیلوبیت وایرلس
سرویس 1024-یکماهه 20 گیگ
1,200,000ریال 3,600,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یک ماهه 15 گیگ
700,000ریال 2,100,000ریال --- --- --- ---
سرویس های خاص وایرلس
سرویس14 مگ- یک ماهه 25 گیگ
375,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های خاص وایرلس
سرویس وایرلس 14مگ- یک ماهه 50 گیگ
750,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های خاص وایرلس
سرویس 512-یکماهه نا محدود
750,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
سرویس صد گیگ
--- --- --- --- --- 1,500,000ریال
مجتمع های مسکونی وایرلس
ترافیک اضافه بیست گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
ترافیک اضافه ده گیگ
240,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
ترافیک اضافه صد گیگ
1,500,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
ترافیک اضافه پنجاه گیگ
900,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
سرویس یک گیگ
--- --- --- --- --- 30,000ریال
مجتمع های مسکونی وایرلس
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
مجتمع های مسکونی وایرلس
سرویس بیست گیگ
--- --- --- --- --- 400,000ریال
مجتمع های مسکونی وایرلس
سرویس ده گیگ
--- --- --- --- --- 240,000ریال
مجتمع های مسکونی وایرلس
سرویس پنجاه گیگ
--- --- --- --- --- 900,000ریال
وایرلس حومه شهر
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
236,000ریال --- --- --- --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 2048- سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
هات اسپات اسدآباد
سرویس 1024-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها
58,650ریال --- --- --- --- ---
هات اسپات گرمک
سرویس سه ساله بدون ترافیک
--- --- --- --- --- 1ریال
سرویس های خاص وایرلس
سرویس وایرلس 14مگ- یک ماهه 60 گیگ
750,000ریال --- --- --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 2048- سه ماهه با 9 گیگ ترافیک
--- 462,000ریال --- --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک
--- --- 868,000ریال --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک
236,000ریال --- --- --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 4096 کیلوبیت با 6 گیگ ترافیک
346,000ریال --- --- --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 4096 کیلوبیت با 18 گیگ
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک
--- 642,000ریال --- --- --- ---
هات اسپات امزاجرد
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
حجم اضافه وایرلس حومه شهر
ترافیک اضافه یک گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
642,000ریال --- --- --- --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
وایرلس حومه شهر
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
181,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
231,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک باشبانه نیم بها
--- 492,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- 447,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 342,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 447,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 297,000ریال --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 538,000ریال --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 838,000ریال --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 796,000ریال --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,396,000ریال --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- --- --- 1,396,000ریال --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
216,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
266,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
266,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024- سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه رایگان
--- 402,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 552,000ریال --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- 552,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 928,000ریال --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 628,000ریال --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,576,000ریال --- ---
گروه 512 کیلوبیت وایرلس
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 976,000ریال --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
246,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,816,000ریال --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
--- --- --- 1,816,000ریال --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,216,000ریال --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
246,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 612,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 462,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,168,000ریال --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
346,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 792,000ریال --- --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
642,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه رایگان
642,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 1,528,000ریال --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 1,228,000ریال --- --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,776,000ریال --- ---
گروه 4096 وایرلس-کویر نت
سرویس 4096-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 2,176,000ریال --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 868,000ریال --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 2,056,000ریال --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 1,456,000ریال --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
286,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
296,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه دو گیگ
50,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- 417,000ریال --- --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-سه ماهه با 9 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- 267,000ریال --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه ده گیگ
240,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه پنجاه گیگ
900,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- 778,000ریال --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-شش ماهه با 18 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- 478,000ریال --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-یک ماهه با 6 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
221,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک با شبانه نیم بها
--- --- --- 1,276,000ریال --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-یکساله با 24 گیگ ترافیک بدون شبانه
--- --- --- 676,000ریال --- ---
گروه 128 وایرلس-کویر نت
سرویس 128-یکماهه با 6 گیگ ترافیک بدون شبانه
171,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 1024 وایرلس-کویر نت
سرویس 1024 نا محدود
1,590,000ریال --- --- --- --- ---
گروه 256 وایرلس-کویر نت
سرویس 256 نا محدود
429,000ریال 1,260,000ریال --- --- --- ---
گروه 512 وایرلس-کویر نت
سرویس 512 نا محدود
850,000ریال 2,550,000ریال --- --- --- ---
گروه 2048 وایرلس-کویر نت
سرویس 2048 نا محدود
429,000ریال 1,260,000ریال --- --- --- ---
سرویس های خاص وایرلس
سرویس ده مگ -یکماهه با 70 گیگ ترافیک
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه سه گیگ
90,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه سه گیگ
90,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه پنج گیگ
134,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس حومه شهر
ترافیک اضافه پنج گیگ
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه پنج گیگ
134,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه ده گیگ
244,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های خاص وایرلس
ترافیک اضافه 10 گیگ
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس حومه شهر
ترافیک اضافه ده گیگ
300,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه بیست گیگ
424,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه بیست گیگ
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه پنجاه گیگ
904,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه عمومی وایرلس
ترافیک اضافه صد گیگ
1,654,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه کویرنت
ترافیک اضافه صد گیگ
1,654,000ریال --- --- --- --- ---
سایر کالا ها
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
کارتهای تماس بین الملل
2000
--- --- --- --- --- ---
خدمات اینترنت Publicwifi
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 256-سه ماهه 6 گیگ با شبانه یک سوم بها
--- 200,000ریال --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 256-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها
46,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 256-یکماهه 4 گیگ-شبانه یک سوم بها
130,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 512-یکماهه 4 گیگ-شبانه یک سوم بها
143,750ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 1024-یکماهه 4 گیگ-شبانه یک سوم بها
155,200ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 5500-یکماهه 4 گیگ-شبانه یک سوم بها
162,100ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 512-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها
57,500ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 1024-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها
69,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 5500-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها
92,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 512-سه ماهه 6 گیگ با شبانه یک سوم بها
--- 234,600ریال --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 1024-سه ماهه 6 گیگ با شبانه یک سوم بها
--- 269,000ریال --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 5500-سه ماهه 6 گیگ با شبانه یک سوم بها
--- 338,100ریال --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
ترافیک اضافه یک گیگابایت
28,750ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 128-یکماهه 1 گیگ-شبانه یک سوم بها بدون سرعت انفجاری
30,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
سرویس 128-یکماهه 4 گیگ-شبانه یک سوم بها بدون سرعت انفجاری
110,000ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
ترافیک اضافه پنج گیگابایت
123,500ریال --- --- --- --- ---
خوابگاه های علوم پزشکی
ترافیک اضافه ده گیگابایت
212,750ریال --- --- --- --- ---